A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V

 
vade mecum - idź za mną
vade retro! - cofnij się! - Publius Terent, Formio I, 4, 203
vae misero mihi! - biada mi nieszczęsnemu! - Terencjusz, Heautontimorumenos
vae victis! - biada zwyciężonym! - Plaut, Pseudolus
variatio delectat - odmiana sprawia przyjemność
varium et mutabile semper femina - niestałą i zmienną jest zawsze kobieta - Wergiliusz, Eneida
veni, vidi, vici - przyszedłem, zobaczyłem, zwyciężyłem - słowa Cezara zawiadamiające senat o swym zwycięstwie w 47 p.n.e. nad Farnacesem - królem Pontu
ventis verba das - puszczasz słowa na wiatr
vercundia omnium virtutum custos est - skromność jest strażnikiem wszystkich cnót
verba docent, exempla trahunt - słowa uczą, przykłady pociągają
verba et voces - słowa i głosy (i nic więcej); puste słowa
verba vana aut risui apta non loqui - słów próżnych lub śmiech wzbudzających nie wypowiadać
verba veritatis - słowa prawdy (bez ogródek)
verba volant, scripta manent - słowa ulatują, to co zostało napisane zostaje
verum gaudium res severa est - prawdziwa radość jest rzeczą poważną - Seneka, Listy
verbum nobile debet esse stabile - słowo szlacheckie powinno być pewnym
veritas odium parit, obsequium amicos - szczerość rodzi nienawiść, ustępliwość - przyjaciół - Terencjusz
verbis parvam rem magnam facere - (dosł. słowa czynią z małej rzeczy wielką) robić z igły widły
verum dicere - powiedzieć prawdę
vestigia terrent - odstraszają (mnie) ślady (innych, którym się nie powiodło) - Horacy, Listy
via doloris - droga udręki
vice versa - na odwrót
video lupum - widzę wilka (o wilku mowa, a wilk tuż)
video meliora proboque, deteriora sequor - widzę rzeczy lepsze i pochwalam je, idę jednak za gorszymi - Owidiusz, Przemiany
videre nostra mala non possumus - nie możemy dostrzec własnego zła
vim vi repellere licet - siłę wolno odeprzeć siłą
vindica te tibi - uratuj siebie dla siebie
vino pellite curas - winem odpędździe troski - Horacy
vinum incedit iras - wino zapala gniew
virtus est perfecta ratio - cnota jest doskonałym rozumem - Cyceron
virtus sola homines beatos reddit - tylko cnota czyni ludzi szczęśliwymi
vis maior - siła wyższa
vis vim vi pellit - siła siłę siłą wypędzi
vita brevis, ars longa - życie krótkie, sztuka długa
vita mancipio nulli datur, omnibus usu - życia nikt nie otrzymuje na własność, lecz wszyscy do użytku- Lukrecjusz
vita sine libertate nihil est - życie bez wolności jest niczym
vita sine litteris mors est - życie bez wiedzy jest śmiercią
vivat, crescat, floreat! - niech żyje, niech wzrasta, niech kwitnie!
vive memor, quam sis aevi brevis - żyj, pamiętając, jak krótkowieczny jesteś
vivere est cogitare - żyć znaczy myśleć
vivere est militare - życie jest walką
vivere nolit, qui mori non vult - kto nie chce umierać, ten nie chce też żyć - Seneka
vivitur parvo bene - małym żyje się dobrze
vixi et quem dederat carsum fortuna peregi - żyłem i doświadczyłem tego, co dał mi los
volenti nihil difficile - dla chcącego nic trudnego
volenti non fit iniura - chcącemu nie dzieje się krzywda - Domitius Ulpian
vox populi vox Dei - głos ludu głosem Boga
vultus animi index - twarz odbiciem duszy
Strona znajduje się na www.friko.pl